× تخفیف ویژه جمعه سیاه تا 35% تخفیف و ارسال رایگان تا 12 آذر تمدید شد کد تخفیف: BLKF1400

لیست قیمت چاپ عکس

لیست قیمت چاپ عکس - کاغذ براق و مات(لاستر)

اندازه عکس قیمت چاپ عکس (تومان) قیمت چاپ عکس روی شاسی (تومان)
شاسی ۸ میلیمتری شاسی ۱۶ میلیمتری
چاپ عکس پولاروید ۳۵۰۰ -- --
براق و مات - ۱۰×۱۰ ۳۰۰۰ ۸۵۰۰ --
براق و مات - ۱۰×۱۵ ۳۵۰۰ ۹۰۰۰ ۱۱۰۰۰
براق و مات - ۱۳×۱۸ ۶۵۰۰ ۱۵۵۰۰ ۱۸۵۰۰
براق و مات - ۱۶×۲۱ ۷۵۰۰ ۱۷۵۰۰ ۲۰۵۰۰
براق و مات - ۲۰×۲۵ ۱۷۰۰۰ ۳۴۰۰۰ ۳۹۰۰۰
براق و مات - ۲۰×۳۰ ۱۸۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۶۵۰۰
براق و مات - ۲۴×۳۰ ۲۵۰۰۰ ۵۳۰۰۰ ۶۱۵۰۰
براق و مات - ۳۰×۳۰ ۳۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰ ۷۳۰۰۰
براق و مات - ۳۰×۴۰ ۳۵۰۰۰ ۷۱۰۰۰ ۸۱۰۰۰
براق و مات - ۳۰×۴۵ ۴۰۰۰۰ ۷۸۵۰۰ ۹۰۰۰۰
براق و مات - ۳۰×۵۰ ۴۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۹۲۰۰۰
براق و مات - ۳۰×۶۰ ۴۵۰۰۰ ۹۸۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰
براق و مات - ۳۰×۷۰ ۵۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ ۱۲۶۵۰۰
براق و مات - ۳۰×۸۰ ۶۵۰۰۰ ۱۲۵۰۰۰ ۱۴۳۰۰۰
براق و مات - ۳۰×۹۰ ۷۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ ۱۵۹۵۰۰

 

لیست قیمت چاپ عکس - سیلک سایز کوچک

اندازه عکس قیمت چاپ عکس (تومان) قیمت چاپ عکس روی شاسی (تومان)
شاسی ۸ میلیمتری شاسی ۱۶ میلیمتری
سیلک - ۱۰×۱۵ ۴۰۰۰ ۹۵۰۰ ۱۱۵۰۰
سیلک - ۱۳×۱۸ ۸۵۰۰ ۱۷۵۰۰ ۲۰۵۰۰
سیلک - ۱۶×۲۱ ۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰
سیلک - ۲۰×۲۵ ۱۹۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۴۱۰۰۰
سیلک - ۲۰×۳۰ ۲۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰ ۴۸۵۰۰
سیلک - ۲۴×۳۰ ۳۰۰۰۰ ۵۸۰۰۰ ۶۶۵۰۰
سیلک - ۳۰×۳۰ ۳۵۰۰۰ ۶۸۰۰۰ ۷۸۰۰۰
سیلک - ۳۰×۴۰ ۴۰۰۰۰ ۷۶۰۰۰ ۸۶۰۰۰
سیلک - ۳۰×۴۵ ۴۵۰۰۰ ۸۳۵۰۰ ۹۵۰۰۰
سیلک - ۳۰×۵۰ ۵۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ ۱۰۲۰۰۰
سیلک - ۳۰×۶۰ ۵۵۰۰۰ ۱۰۸۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰
سیلک - ۳۰×۷۰ ۶۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۳۶۵۰۰
سیلک - ۳۰×۸۰ ۷۵۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰ ۱۵۳۰۰۰
سیلک - ۳۰×۹۰ ۸۵۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۶۹۵۰۰

 

لیست قیمت چاپ عکس - متالیک سایز کوچک

اندازه عکس قیمت چاپ عکس (تومان) قیمت چاپ عکس روی شاسی (تومان)
شاسی ۸ میلیمتری شاسی ۱۶ میلیمتری
متالیک - ۲۰×۲۵ ۲۳۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰
متالیک - ۲۰×۳۰ ۲۵۰۰۰ ۴۷۰۰۰ ۵۳۵۰۰
متالیک - ۲۴×۳۰ ۳۵۰۰۰ ۶۳۰۰۰ ۷۱۵۰۰
متالیک - ۳۰×۳۰ ۴۵۰۰۰ ۷۸۰۰۰ ۸۸۰۰۰
متالیک - ۳۰×۴۰ ۵۰۰۰۰ ۸۶۰۰۰ ۹۶۰۰۰
متالیک - ۳۰×۴۵ ۵۵۰۰۰ ۹۳۵۰۰ ۱۰۵۰۰۰
متالیک - ۳۰×۵۰ ۶۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۱۲۰۰۰
متالیک - ۳۰×۶۰ ۶۵۰۰۰ ۱۱۸۰۰۰ ۱۳۴۰۰۰
متالیک - ۳۰×۷۰ ۷۵۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰ ۱۴۶۵۰۰
سیلک - ۳۰×۸۰ ۸۵۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰ ۱۶۳۰۰۰
متالیک - ۳۰×۹۰ ۹۵۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۱۷۹۵۰۰

 

لیست قیمت چاپ عکس - سایز بزرگ

اندازه عکس جنس کاغذ قیمت چاپ عکس (تومان) قیمت چاپ عکس روی شاسی (تومان)
شاسی ۸ میلیمتری شاسی ۱۶ میلیمتری
۴۰×۴۰ سیلک ۷۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ --
متالیک ۱۰۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰ --
۴۰×۵۰ سیلک ۷۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ --
متالیک ۱۰۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰ --
۴۰×۶۰ سیلک ۸۵۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ --
متالیک ۱۲۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰ --
۴۵×۶۰ سیلک ۹۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ --
متالیک ۱۲۵۰۰۰ ۲۱۵۰۰۰ --
۵۰×۵۰ سیلک ۸۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ --
متالیک ۱۱۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰ --
۶۰×۵۰ سیلک ۹۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰ --
متالیک ۱۲۵۰۰۰ ۲۱۵۰۰۰ --
۷۰×۵۰ سیلک ۱۱۰۰۰۰ ۲۰۵۰۰۰ --
متالیک ۱۴۰۰۰۰ ۲۳۵۰۰۰ --
۹۰×۶۰ سیلک ۱۹۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰۰ --
متالیک ۲۳۰۰۰۰ ۳۹۰۰۰۰ --
۷۰×۱۰۰ سیلک ۲۵۰۰۰۰ ۴۴۵۰۰۰ --
متالیک ۲۸۰۰۰۰ ۴۷۵۰۰۰ --
۱۰۰×۱۰۰ سیلک -- -- --
متالیک -- -- --
۱۵۰×۱۰۰ سیلک -- -- --
متالیک -- -- --
۲۰۰×۱۰۰ سیلک -- -- --
متالیک -- -- --

 

logo-samandehi